De Privacyverklaring

In deze Privacyverklaring maken we duidelijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Inleiding
We houden ons daarom aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat wij in ieder geval:
- Je persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring.
- Uitdrukkelijke toestemming aan jou vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, we doen dat bij je aanmelding als lid.
- Passende technische en/of organisatorische maatregelen nemen, zodat veiligheid van jouw persoonsgegevens is gewaarborgd.
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Met name ten behoeve van het lidmaatschap van het Watersportverbond.
- Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
De Kanovereniging verwerkt je persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doeleinden:
- Om aan te kunnen melden als lid bij het Watersportverbond.
- Om nieuwsbrieven en uitnodigingen te kunnen verzenden;
- Om contributies te kunnen innen;
- Om ledenlijsten samen te stellen: voor de toegangscontrole voor de Algemene Vergadering en voor het bestuur.

Voor deze doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:
• Naam, Adres, Woonplaats, Telefoon, Emailadres;
• Geslacht en geboortedatum;